Geometrické plány

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

- rozdelenie nehnuteľností,

- úpravu hranice nehnuteľností,

- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v KN,

- zameranie stavby, (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavieb,

- priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka nehnuteľnosti alebo inú právnickú osobu v prospech iného,

- vymedzenie zmien v poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde,

- zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu,

- zlúčenie nehnuteľností,

- obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí,

- rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov,
alebo zlúčené do iných parciel.

- zmenu hranice zastavaného územia obce,

Vyhledávání